Statuten van de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid De Wereldkeuken


Artikel 1 – Naam

De vereniging heeft als naam “Vereniging De Wereldkeuken”.


Artikel 2 – Vestiging

De vereniging is gevestigd te Amsterdam.


Artikel 3 – Doel

a) De vereniging stelt zich tot doel om, zowel binnen als buiten de vereniging, de kennis te vergroten van alle culinaire tradities wereldwijd, zowel in woord als daad,

b) Aan lid a) wordt inhoud gegeven door minstens twee maal per jaar een culinair evenement te organiseren voor alle leden.


Artikel 4 – Verplichtingen van de leden

a) De leden zijn verplicht contributie af te dragen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering,

b) De leden zijn, op staffe van ontzetting, verplicht minstens éénmaal per jaar een Algemene Vergadering bij te wonen.


Artikel 5 – De Algemene Vergadering

a) De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen per electronische post danwel per SMS berichtendienst; zulks zal minstens drie weken tevoren geschieden,

b) Van de termijn in lid a) kan worden afgeweken indien alle leden zich hiermee expliciet akkoord verklaren, en bovendien alle leden zonder uitzondering daadwerkelijk aanwezig blijken te zijn op de bijeengeroepen Algemene Vergadering,

c) Het bestuur is gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te roepen,

d) Iedere vijf leden gezamenlijk zijn tevens gemachtigd een Algemene Vergadering bijeen te roepen,

e) Er zal tenminste vier maal per jaar een Algemene Vergadering plaats vinden.


Artikel 6 – De bestuurders

a) Het bestuur bestaat uit minimaal twee personen en maximaal vijf personen,

b) Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester,

c) De functie van penningmeester kan gecombineerd worden tezamen met die van hetzij voorzitter, hetzij secretaris, in één bestuurslid. De functies van voorzitter en secretaris kunnen niet gecombineerd worden in één bestuurslid,

d) Voorzitter bij oprichting is Mathilde Maria Joanna Elisabeth Stibbe, geboren op 22 mei 1963 in San Jose, CA, de Verenigde Staten, heden woonachtig te Amsterdam,

e) Secretaris/penningmeester bij oprichting is Jan Joris Vereijken, geboren op 25 augustus 1969 in Vlaardingen, heden woonachtig te Amsterdam,

f) Nieuwe bestuursleden worden voorgedragen door het zittende bestuur. De Algemene Vergadering kan met 2/3 meerderheid van stemmen afwijken van deze voordracht of zelf een voordracht doen,

g) Nieuwe bestuursleden treden pas in functie nadat de Algemene Vergadering de voordracht met minstens de helft van de stemmen plus één bekrachtigd heeft,

h) De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt één jaar,

i) Bestuursleden kunnen ontslagen worden door de Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid van stemmen,

j) Bestuursleden kunnen onbeperkt herbenoemd worden.


Artikel 7 – Vertegenwoordiging

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt uitsluitend toe aan twee of meer bestuursleden gezamenlijk optredend.


Artikel 8 – Ontbinding

a) Bij ontbinding van de vereniging zal het batig saldo van de vereniging conform het gestelde doel in Artikel 3 worden aangewend voor een culinair evenement voor alle leden en oud-leden,

b) Bij het culinair evenement uit lid a) is het bestuur gerechtigd behoeftigen uit de gemeente Amsterdam uit te nodigen, in dusdanige getale dat het batig saldo in zijn geheel besteed kan worden.Aldus herzien door de Algemene Vergadering van 18 mei 2007 te Den Oever, en getekend voor correctheid door het voltallige bestuur:


M.M.J.E Stibbe, J.J. Vereijken

voorzitter secretaris/penningmeester